Projekty školy

ŠKOLA PRO DĚTI

Naše škola realizuje projekt Škola pro děti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001744 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: personální podporu (školní asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ i ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ), extrakurikulární aktivity (čtenářský klub pro žáky ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


„Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“

Projekt zabezpečuje město Moravský Krumlov a projekt je financován z prostředků Evropské unie a z rozpočtu města.

Jedná se o celorepublikový projekt, který na konkretním území řeší oblast vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku. Je zaměřený na podporu v oblasti předškolního, základního a volnočasového vzdělávání. Je velkou příležitostí, jak společnými silami a zájmem posunout oblast vzdělávání.

Jeho cílem je snaha o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Současně je kladen důraz na spolupráci s obcemi jako zřizovateli škol, důraz na informování a zapojení rodičovské veřejnosti a všech ostatních, kteří mají zájem ovlivnit vzdělávání na moravskokrumlovsku.

MAP na moravskokrumlovsku stejně jako v celé republice zaměřuje na čtyři hlavní témata:

  • předškolní vzdělávání, jeho dostupnost a kvalita
  • čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (zvýšení zájmu o čtení matematiku)
  • inkluzivní (společné) vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpora polytechnického vzdělávání (manuální zručnost, pracovní dovednosti)

Informace k projektu MAP naleznete na www.mkrumlov.cz


Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu

Webové stránky projektu inkluzivního vzdělávání najdete na stránkách moravskokrumlovského regionu.


Naše škola realizuje projekt ÚSPĚŠNÉ DĚTI = ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010187podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.
Projekt je zaměřen na:
MŠ: personální podpora – školní asistent MŠ, sociální pedagog, využití ICT ve vzdělávání MŠ, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
ZŠ: osobnostně profesní rozvoj pedagogů – (CLIL ve výuce ZŠ), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce), rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.
Školní družina: personální podpora – sociální pedagog, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD), využití ICT ve vzdělávání ŠD,

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

https://skola.suchohrdlyumiroslavi.cz/panel/pages/skola/projekty/modules/core-text-d1vsjo/file/priloha_997427050_4_priloha4_msmt-plakat-a4-k-publicite-npo.pdf/edit