Školní jídelna

Pro platby stravného prosím používejte účet školy číslo 181 864 464 / 0600 a do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno dítěte a účel platby, tedy například "Jakub Vyskočil, stravné". Děkujeme.

Kontakt na vedoucí kuchyně je: 773 276 043

Přejete-li si odhlásit stravu, kontaktujte vedoucí kuchyně nejpozději do 15:00 předchozího dne.

Provozní řád školní jídelny Suchohrdly u Miroslavi

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007Sb., v platném znění. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Kategorie strávníků

Školní jídelna zajišťuje stravu žákům ZŠ, dětem MŠ a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna připravuje celodenní stravu pro děti MŠ, oběd pro žáky ZŠ a oběd pro zaměstnance ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:

 • celodenní stravné v MŠ 3 – 6 let 43,- (přesnídávka 11,-; oběd 21,-; svačina 11,-)
  • celodenní stravné v MŠ (odklad PŠD) 7 – 10 let 48,- (přesnídávka 12,-; oběd 25,-; svačina 11,-)
  • žáci ZŠ – oběd 7 – 10 let 25,-; svačina 20,-
  • žáci ZŠ - oběd -11let (v daném školním roce) 29,-; svačina 20,-
  • cizí strávníci 80,-

Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování. V MŠ je přihláška ke stravování součástí přihlášky dítěte do MŠ.
Stravu je nutné přihlásit den předem do 15,00 hod. u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování stravy je nutné nejpozději do 15:00 hodin předchozího dne. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Odhlásit stravu je možné na telefonním čísle vedoucí školní jídelny 773 276 043.

Pokud půjde dítě přihlášené k celodennímu provozu po obědě domů, rodič je povinnen dítě z odpolední svačinky odhlásit. Svačinky se domů vydávat nebudou. Neodhlášenou stravu v případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni, a to pouze 1. den nemoci v době od 10:45 do 11:30 hodin u zadního vchodu do kuchyně.

Výdej stravy

Strava je dětem i žákům vydávána u výdejního okénka, dozor se stará o čistotu stolů a podlahy v jídelně.

 • Svačinka v ZŠ 09:30 hodin
 • Svačinka v MŠ 08:30 hodin
 • Oběd v MŠ 11:30 hodin
 • Oběd v ZŠ 12:30 – 14:00 hodin
 • Svačinka v MŠ 14:00 hodin
 • Svačinka v ZŠ 15:00 hodin

Jídelníček je připravován vždy na týden dopředu, je vyvěšen ve školní jídelně. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit. Děti MŠ i žáci ZŠ mají možnost přídavku pokrmu.

Poplatky za stravování

Poplatky za stravování se platí předem (zálohově) pouze složenkou, nebo platebním příkazem na účet školy. Číslo účtu je 181864464/0600. Pokud nebude poplatek za stravné uhrazen včas v termínu, jídelna není dále povinna stravné poskytovat.
Zálohy:
ZŠ do 10 let 600,-
ZŠ nad 10 let 650,-
ZŠ oběd + 1 svačina 1000,-
ZŠ oběd + 2 svačiny 1500,-
cizí 1800,-
MŠ 950,-

Další ujednání

S připomínkami, dotazy a problémy týkajících se stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny, paní I. Balíkovou.